Promo Pokemon Tretta Rayquaza (Pokémon Mega Bangle Plus)

Type: Dragon

Class: –

Moves: Outrage

HP: 141
ATK: 131
DEF: 72
SPD: 136